İş kazalarının bir çok sebebi var. En önemli sebeplerinden biri eğitimsizlik. Çalışanlarımızın eğitim eksikliği çalıştıkları işlerin riskleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları sonucunu doğuruyor.  Bu bilgi eksikliği iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden oluyor. Bu nedenle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çalışanlara eğitim verilmesini zorunlu hale getirdi.

Buna göre İş sağlığı ve güvenliği eğitimi  genel, sağlık ve teknik konular olmak üzere üç ana başlıkta bütün çalışanlara  verilmesi gerekiyor.

Eğitimin süresi  

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

  • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat ve üç yılda en az bir defa,
  • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat ve iki yılda en az bir defa,
  • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat ve yılda en az bir defa,

olmak üzere verilecek.

Eğitimde geçen süre çalışma süresinden sayılacak.

Örgün Eğitimler kimler tarafından verilebilir

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,
tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının konulara uygun olması kaydıyla verilir.

Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri,
c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları,
d) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar,
Ancak belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler.

Uzaktan Eğitim Verilebilir mi?

İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebilir.

Vermeyene ceza var 

Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyen işverenlere eğitim vermediği her işçi başına 2023 yılında 3.138,- TL para cezası uygulanacak.

Geçmişe yönelik inceleme

İşverenlerimizin en çok yanılgıya düştükleri nokta, denetimlerin o an, o ay veya o yıl için yapılabileceği düşüncesidir. Ancak bilindiği gibi anlık denetimlerin yanı sıra genellikle geçmişe yönelik bilgiler de talep edilmektedir. Örneğin 2-3 yıl öncesine ait bir eğitim denetimi yapılabilir ve uygunsuzluklara ceza düzenlenebilir.

Bu nedenle her zaman düzenli olmak ve yasanın öngördüğü eğitimleri çalışanlarımıza vermek binlerce TL tutabilecek cezalardan uzak kalmamızı ve iş güvenliği açısından bilinçli çalışanlara sahip olmamızı sağlayacaktır.

Kategori: